อาจารย์ประจำหลักสูตร​ 
Architecture & Engineer & interior

อาจารย์โน้ต

นายรัฐนนท์ บุญยก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , 3D Max , Vray 3D Max , Vray SketchUp ,  Photoshop (Architecture)

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก
2. อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. อาจารย์พิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอังกฤษ – เทคโนโลยี โรงเรียนสารวิทยา
5. วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธิ์ Autocad)
6. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์หนิง

นายธนาวุธ มุสลิมีน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , SketchUp , Layout

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์หนิง

นายธนาวุธ มุสลิมีน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , SketchUp , Layout

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์มิ

นางสาวสุภางค์กร พนมฤทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Revit Architecture , Revit Structure , Revit MEP

การศึกษา

– ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์

1.สถาปนิก
2.Senior Architect / BIM Specialist บริษัท อินโนเวทีฟดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทคเจอร์
3. Revit for interior & Architecture บริษัท DWP Cityspace
4. Autodesk Revit Architecture Professional Certificate 2017, Bilt Asia 2017, Singapore
5.Autodesk Revit Structure Professional Certificate 2020
6.อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์จิม

นายหิรัญ กี่สุขพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Revit Architecture

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. Revit Project Architect บริษัท HB Design Pte.Ltd
2. สถาปนิก บริษัท HYLA Architect ประเทศสิงคโปร์
3. สถาปนิก บริษัท Sithid Engineering Co,Ltd
4. สถาปนิก บริษัท Decorus Co.Ltd
5. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์จิม

นายหิรัญ กี่สุขพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Revit Architecture

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. Revit Project Architect บริษัท HB Design Pte.Ltd
2. สถาปนิก บริษัท HYLA Architect ประเทศสิงคโปร์
3. สถาปนิก บริษัท Sithid Engineering Co,Ltd
4. สถาปนิก บริษัท Decorus Co.Ltd
5. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์เอ๊กซ์

นายภัทรวุฒิ ลอยสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Lumion , SketchUp

การศึกษา

ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์

1. สถาปนิก
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์แบงค์

นายชวิศ ภัทรถาวรนันท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. Product Designer – บริษัทสุขภัณฑ์ Cristina
2.Product Designer – บริษัท Modernform
3. Design consultant – 37essstudio
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์แบงค์

นายชวิศ ภัทรถาวรนันท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. Product Designer – บริษัทสุขภัณฑ์ Cristina
2.Product Designer – บริษัท Modernform
3. Design consultant – 37essstudio
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์ประจำหลักสูตร​ 
Graphic Design

อาจารย์นัท

นายศุภสรร อังสิริกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Photoshop , Illustrator , Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Master Degree Facalty of Multimedia Technology Swinburne Australia

ประสบการณ์

1. Graphic Designer
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์ประจำหลักสูตร​ 
Product & Jewelry Design

อาจารย์โช

นายโชดก แสงรุ่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์

1. Automotive Designer บริษัท KSC
2. Senior Product Design & Development   หน่วยงาน Office Furniture บริษัท Modern Form
3. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์แบงค์

นายชวิศ ภัทรถาวรนันท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. Product Designer – บริษัทสุขภัณฑ์ Cristina
2.Product Designer – บริษัท Modernform
3. Design consultant – 37essstudio
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์แบงค์

นายชวิศ ภัทรถาวรนันท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. Product Designer – บริษัทสุขภัณฑ์ Cristina
2.Product Designer – บริษัท Modernform
3. Design consultant – 37essstudio
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์ป่าน

นางสาวพัชชา นันทนพิบูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่องประดับ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์

1. CAD Operator บริษัท MKS. International jewelry
2. Matrix jewelry designer บริษัท CST. asia pacific
3. หัวหน้าแผนกขึ้นแม่พิมพ์เครื่องประดับ3D แบรนด์ vivienne westwood limited
4. Jewelry cad design and develope consult บริษัท Giemmeffe
5. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์เชษฐ

นายอนุเชษฐ จันทรนุมาศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1. Jewelry Designer บริษัทวัฒนาเจมส์
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์เชษฐ

นายอนุเชษฐ จันทรนุมาศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1. Jewelry Designer บริษัทวัฒนาเจมส์
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์ประจำหลักสูตร​ 
Visual Effect

อาจารย์เคน

นายเอกร เตชะปิยะพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

After Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

1. Motion Graphic ธนาคารไทยพาณิชย์
2. Motion Graphic บริษัท Workpoint
3. Motion Graphic บริษัท Awakensite
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์เต้

นายนพสิทธิ์ วารีรินสิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro , Affect Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Producer บริษัท Vega Advertising
2. Creative Director บริษัท VBT Comunication
3. Producer บริษัท อัมรินทร์ ทีวี จำกัด
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์เต้

นายนพสิทธิ์ วารีรินสิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro , Affect Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Producer บริษัท Vega Advertising
2. Creative Director บริษัท VBT Comunication
3. Producer บริษัท อัมรินทร์ ทีวี จำกัด
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์นัท

นายศุภสรร อังสิริกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Photoshop , Illustrator , Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Master Degree Facalty of Multimedia Technology Swinburne Australia

ประสบการณ์

1. Graphic Designer
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์สตางค์

นายวิภู ธนะรังสฤษฏ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Co – Producer บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด
2. Editor บริษัท Mushroom Television
3. Media Consultant Manager บริษัท Brandex Directory
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

อาจารย์สตางค์

นายวิภู ธนะรังสฤษฏ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Co – Producer บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด
2. Editor บริษัท Mushroom Television
3. Media Consultant Manager บริษัท Brandex Directory
4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

ขอใบเสนอราคา

    แจ้งชำระเงิน