หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 12,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Product Design with Rhinoceros

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)

- Toolbars & Menus >> เรียนรู้การใช้แถบเครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ

- Viewport Layout >> เรียนรู้การ Set หน้าจอในการทำงาน

- Select , Move , Zoom , Pan , Rotate , Scale >> การใช้เครื่องมือใในการควบคุมวัตถุ

- Shades , Wireframe , Render >> เรียนรู้การแสดงผลบน Viewport รูปแบบต่างๆ

- Object Snaps >> เรียนรู้เครื่องมือช่วยในการเลือกตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุ

- Layers & Properties >> การแบ่งชิ้นงานให้เป็นสัดส่วนตามหมวดหมู่ให้เหมาะสม

  และการแก้ไข Properties ของชิ้นงาน

- Text Object >> การใช้ตัวอักษรสำเร็จรูป

- Group , Ungroup >> เรียนรู้การ Group , Ungroup วัตถุ

- เรียนรู้การ Open , Save , Import , Export และ Print Model

 

ครั้งที่ 2 (Curve & Curve Tools)

- Line , Curve , Arc , Circle , Ellipse >> เรียนรรู้การเขียนเส้นตรง , โค้ง , วงกลม และวงรี

- Rectangle , Polygon >> การเขียนสี่เหลี่ยม และวัตถุหลายเหลี่ยม

- Curve Tool >> เรียนรู้การแก้ไขเส้นรูปแบบต่างๆ

- Trim , Split >> เรียนรู้คำสั่งการตัดเส้น และแบ่งเส้น

- Control Points >> เรียนรู้การใช้จุดเพื่อควบคุมเส้น

- ฝึกการ Draft เส้นตาม Dimension ที่กำหนด แล้วนำไปขึ้นรูปเป็น 3D

- ฝึกการ Draft เส้นตามรูปภาพ JPG ที่กำหนด แล้วนำไปขึ้นรูปเป็น 3D

 

ครั้งที่ 3 (Surface & Surface Tools)

- หมวดคำสั่ง Surface >> เรียนรู้การสร้างพื้นผิวรูปทรงต่างๆ จาก Curve

- หมวดคำสั่ง Surface Tools >> เรียนรู้การแก้ไขพิ้นผิวแบบต่างๆ

 

ครั้งที่ 4 (Solid & Solid Tools)

- Solid >> เรียนรู้การสร้างโมเดลสำเร็จรูปแบบต่างๆ

- Solid Tools >> เรียนรู้การแก้ไขวัตถุ 3 มิติ

- Curve from Object >> เรียนรู้การสร้าง Curve จากชิ้นงาน

 

ครั้งที่ 5 (Transform)

- Transform >> เรียนรู็การใช้ Transform รูปแบบต่างๆ

- Select >> เรียนรู้การใช้ Selection แบบต่างๆ

- Visibility >> เรียนรู้การใช้ Visibility รูปแบบต่างๆ

 

ครั้งที่ 6 (Make 2D Drawing & Print Setup & Option & Analyze & Render)

- Dimension >> เรียนรู้การใช้เส้นบอกขนาดรูปแบบต่างๆ และการทำแปลน 2D จากวัตถุ 3D

- Print Setup >> เรียนรู้การปรับแต่ง Print Setup

- Option >> เรียนรู็การปรับแต่ง Document Properties และ Option

- Analyze >> เรียนรู้การหาพื้นที่ และปริมาตรของชิ้นงาน

- Render >> เรียนรู้การใช้งาน Rendering