ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 16 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Movie Editing with Premiere Pro

ครั้งที่ 1 (เรียนรู้โครงสร้างการทำงานทั่วไปของโปรแกรม Adobe Premiere Pro)

- แนะนำภาพรวมของวีดีโอ โปรดักชั่น

- ขั้นตอนการสร้างงานวีดีโอ (PRE , PRO , POST)

- ประเภทของงานวีดีโอ และหลักของการตัดต่องานประเภทต่างๆ

- หลักการในการตัดต่อวีดีโอ , คำศัพท์เฉพาะในงานตัดต่อ

- เรียนรู้พื้นฐานในการตัดต่อ เช่น เรื่องของ Time Code , Frame Rate , ระบบ PAL , NTSC

- เรียนรู้ Interface ต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro ในส่วนต่างๆ

- การตั้งค่าต่างๆ ใน Project และการตั้งค่าอื่นๆ ของโปรแกรม

- การสร้าง Project , การ Capture File

- เรียนรู้การเปิด หรือ Save Project , การ Import Footage เพื่อนำมาใช้ใน Project

 

ครั้งที่ 2 (การตัดต่อภาพยนตร์ในขั้นต้น การใช้เทคนิคต่างๆ Transition และ Effect เพื่อประกอบในการตัดต่อ)

- เรียนรู้การทำงานบน Timeline , การนำ Footage มาตัดต่อใน Timeline รวมถึงการใช้งาน Tools ต่างๆ

- เรียนรู้การ Trim , Mark In - Out

- เรียนรู้หลักการตัดต่อภาพ โดยใช้ Transition เพื่อให้ได้ความต่อเนื่องของงานตัดต่อ

- เรียนรู้การตั้งค่าของ Transition แบบต่างๆ

- การใช้งาน Speed , Reverse Video

- การใช้งาน Effect Filter รูปแบบต่างๆ กับชั้นงาน

- เรียนรู้การทำ Keying

 

ครั้งที่ 3 (การทำ Title ของชิ้นงาน , การใส่เสียงให้กับงาน)

- เรียนรู้หลักการของ Key Frame ในการทำ Motion Graphic

- การทำ Title ให้กับงานสื่อรูปแบบต่างๆ

- เรียนรู้การทำงานควบคู่กับโปรแกรม Photoshop

- เรียนรู้หลักการใส่เสียงให้กับชิ้นงาน

- เรียนรู้การ Mix เสียงให้เข้ากับงาน

 

ครั้งที่ 4 (Final Project)

- การ Export ชิ้นงานออกมาในรูปแบบต่างๆ

- การ Cenvert ไฟล์รูปแบบต่างๆ

- การนำเสนอผลงานที่ได้รับจากการเรียนรู้ออกมาในรูปแบบของ Project