หลักสูตร 8 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 2D for SketchUp with Layout

ครั้งที่ 1 

- ทำความเข้าใจหน้าต่าง ของ Layout 

- การเรียกเครื่องมือใน Layout 

- การ Set Unit ที่ใช้ในการเขียน Layout 

- การ ต้ังค่า Auto Save ที่ใช้ในการเขียน Layout 

- การ Save As Template ใน Layout 

- การ เรียนรู้คำสั่ง Select

- การ เรียนรู้คำสั่ง Line และ Freehand 

- การ เรียนรู้คำสั่ง Arc 2 Point , Arc 3 Point , Arc-Pie 

- การ เรียนรู้คำสั่ง Ractangle , Rounded , Lozenge , Bulged 

- การ เรียนรู้คำสั่ง Circle , Ellipse 

- การ เรียนรู้คำสั่ง Polygon 

- การเรียนรู้คำสั่ง Text 

- การปรับแต่ง Stlyle Text

- การเรียนรู้คำสั่ง Label 

- การปรับแต่ง Style Label

- การเรียนรู้คำสั่ง Dimension 

- การปรับแต่ง Style Dimension

- การเรียนรู้คำสั่ง Style

- การเรียนรู้คำสั่ง Split

- การเรียนรู้คำสั่ง Joint

 

ครั้งที่ 2

- การเรียนรู้เครื่องมือ Tray

- การเรียนรู้เครื่องมือ Colors

- การเรียนรู้เครื่องมือ Shape Style

- การเรียนรู้เครื่องมือ Patern Fill

- การเรียนรู้เครื่องมือ Sketchup Model

- การเรียนรู้เครื่องมือ Dimension Style

- การเรียนรู้เครื่องมือ Text Style

- การเรียนรู้เครื่องมือ Pages

-การเรียนรู้เครื่องมือ Layers

- การเรียนรู้เครื่องมือ Scarpbooks

- วิธีการ Insert Sketchup มาวาง ใน Layout

- การจัดการ Model ใน Sketchup

- วิธีการสร้าง Template ใน Layout และบันทึก Template

- วิธีการนำ Block Autocad เข้ามาสร้างเป็น Scarpbook

- วิธีการนำ Hatch Autocad เข้ามาสร้างเป็น Pattern ใน Layout

- วิธีการ เข้า Scale ใน Layout

- วิธีการ Print ใน Layout และ Export Jpeg ใน Layout